Documentos

L’objectiu del butlletí és analitzar el Reial Decret 557/2010, de 20 d’abril de 2011, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4 / 2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, conegut comunament com Reglament d’Estrangeria.
S’examina el nou Reglament així com el procés de tramitació, i s’analitzen els diferents articles, de forma especial aquells que segueixen els passos de la última reforma de la Llei d’Estrangeria i que vulneren drets fonamentals, creant noves formes de discriminació i racisme institucional. 

Context normatiu. Plans d’igualtat i negociació col·lectiva. Estructura i contingut d’un pla de igualtat. Negociació de plans d’igualtat i inspecció de treball. Principals obstacles i deficiències en la negociació de plans d’igualtat.

 

Anàlisi dels diversos continguts del “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones” firmat per govern espanyol, patronals i sindicats institucionals el 2 de febrer de 2011.

El Congrés dels Diputats dóna llum verd a la jubilació als 67 anys.
 

Nos recortan las pensiones un 20% (PDF)

Cartel sobre el recorte de pensiones

Anuncios